Na je studie - Universiteit Leiden (2024)

Oude Nabije Oosten-studies (BA)

En dan ben je afgestudeerd. Je beschikt over een gedegen kennis van het oude Nabije Oosten en je bent bovendien een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker.

Wat weet je en kun je als je bent afgestudeerd?

Als je de bachelor Oude Nabije Oosten-studies hebt afgerond, heb je een mooi pakket aan kennis en vaardigheden tot je beschikking:

  • Je bezit brede kennis over de cultuur, religie en geschiedenis van het oude Nabije Oosten.
  • Daarnaast heb je specialistische kennis over de door jou gekozen afstudeerrichting, inclusief bijbehorende taal en schrift.
  • Je bezit academische vaardigheden, zoals op hoog niveau teksten interpreteren, een onderzoek opzetten en uitvoeren, presenteren, onderbouwde teksten schrijven.
  • Ook heb je algemene vaardigheden ontwikkeld, zoals plannen, structureren, projectmatig werken, out of the box-denken, werken in een team of juist op individuele basis.
  • In je studie heb je bovendien geleerd kritische en onafhankelijk te denken.

Met deze kennis en vaardigheden ben je geschikt voor een baan bij het bedrijfsleven, het onderwijs, een museum of bij de overheid.

Toekomstperspectief

Wil je een volledige academische opleiding? Dan ga je na je bachelor door met een masteropleiding. Na een succesvol afgeronde masteropleiding ontvang je de titel Master of Arts (MA). Met een masteropleiding op zak heb je meer kans op een baan op academisch niveau.

Lees meer over onze masteropleidingen

Marieke van der Kuijl

Alumna

Na je studie - Universiteit Leiden (1)

"Ik ben assistent manager bij het Van Gogh museum. Tijdens mijn studie ben ik vrijwilliger en later bestuurslid geweest van Friends of Saqqara, een organisatie die ervoor zorgt dat de opgravingen in Saqqara, Egypte, gefinancierd worden. Friends of Saqqara werkt samen met onder meer het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zo kwam ik vrij vroeg in aanraking met de museale wereld en kon ik daar contacten leggen. Dat was een mooi opstapje voor mijn carrière."

Roelien Smit

Alumna

Na je studie - Universiteit Leiden (2)

"Tijdens mijn studie wilde ik later bij een organisatie werken met impact, met een missie waar ik achter sta en waar ik mensen mee kan bereiken. Zo ben ik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) terecht gekomen. Dit is een goed doel dat mensen in binnen- en buitenland toegang verleent tot de Bijbel. We zorgen bijvoorbeeld voor vertalingen en zamelen geld in om Bijbels te verspreiden in het buitenland. Binnen het bedrijf houd ik me onder andere bezig met alle communicatie, zoals de website en de sociale media. Het raakt me als ik hoor dat mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen."

Ontdek je toekomst op het Humanities Career Event

De faculteit Geesteswetenschappen wil dat haar studenten na hun afstuderen goed terechtkomen. Daarom organiseren we elk jaar een Humanities Career Event. Hier kom je in contact met een groot aantal bedrijven en organisaties die mogelijk interessant zijn voor jou. Denk je al na over sollicitatiebrieven en je CV? Op het Career Event zijn er interessante workshops met tips en advies over de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt. In andere workshops ontdek je wat je carrièremogelijkheden zijn.

Hier krijg je een indruk van het Career Event van2021.

Loopbaanbegeleiding

De faculteit Geesteswetenschappen heeft een eigen Career Servicewaar je met al je vragen over de arbeidsmarkt terecht kunt. Onze adviseurs bieden je advies en begeleiding bij het vinden van (internationale) stages en werk. Daarnaast organiseert de Career Service workshops en geeft voorlichting over zaken als arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren.

Vervolgopleidingen

Wil je een volledige academische opleiding? Dan ga je na je bachelor door met een masteropleiding. Na een succesvol afgeronde masteropleiding ontvang je de titel Master of Arts (MA). Er zijn drie soorten masters: eenjarige-, onderzoeks-, en brede masters. De eenjarige master sluit perfect aan op de bacheloropleiding, terwijl je met een onderzoeksmaster (twee jaar) wordt voorbereid op een academische carrière.

Eenjarige master

  • MA History: Ancient History (in aansluiting op hete oude Nabije Oosten in breed perspectief)
  • MA Classics and Ancient Civilisations Afstudeerrichtingen: Assyriology; Classics; Egyptology; Hebrew and Aramaic Studies

Onderzoeksmaster

  • MA Classics and Ancient Civilisations (research). Afstudeerrichtingen: Assyriology (research); Classics (research); Egyptology (research); Hebrew and Aramaic Studies (research

Daarnaast kun je ook andere historische, culturele of museale mastersopleidingen doen, zowel in Leiden als elders in Nederland of in het buitenland.

Vraag de brochure aan

Vervolgopleidingen Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt door na je bachelor een masteropleiding te volgen!
Arbeidsmarkt Welke competenties ontwikkel je en wat voor functies sluiten aan bij je studie?
Na je studie - Universiteit Leiden (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 5874

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.