OM eist tot 7 jaar cel in hoger beroep in drugszaak met burgerinfiltrant (2024)

OM eist tot 7 jaar cel in hoger beroep in drugszaak met burgerinfiltrant (1)

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep gevangenisstraffen tot zeven jaar geëist tegen dertien verdachten in de internationale drugszaak Vidar. Het OM verwijt hen deelname aan een criminele organisatie, het uitvoeren van 86 kilo amfetamine naar Finland en het treffen van voorbereidingen voor de uitvoer van 30 kilo amfetamine naar Denemarken en 300 kilo cocaïne naar Australië. Ook wordt hen witwassen en wapenbezit verweten. In hoger beroep staan in totaal veertien verdachten terecht. De strafeis tegen één verdachte wordt op 19 februari verwacht.

Red Devils

Op 20 april 2018 startten politie en justitie een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van leden van de Hells Angels North Coast in Harlingen bij de internationale handel in harddrugs. Het onderzoek begon met een verdenking tegen een lid van de Red Devils Leeuwarden, een supportclub van de Hells Angels. De hoofdvraag in het onderzoek was de vraag of leden van Hells Angels in Noord-Nederland wel of niet betrokken zijn bij internationale drugshandel. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de vervolgde leden daar inderdaad van worden verdacht.

De zaak kreeg veel publiciteit, omdat de politie een criminele burgerinfiltrant inzette. In augustus 2022 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat de inzet van een criminele burgerinfiltrant in de drugszaak Vidar rechtmatig is.

A-4110

De criminele burger, die in het onderzoek A-4110 is genoemd, werd begin 2018 benaderd door een Red Devils-lid met vragen over het leveren van drugs. Daarop stapte de burger naar de politie. De politie onderzocht al langer een organisatie rondom de Hells Angels in Harlingen en de betrokkenheid bij drugshandel. Het was nadrukkelijk de bedoeling dat hij korte tijd zou worden ingezet. In eerste instantie om informatie in te winnen en om onder regie van de politie drugs aan te kopen.

Undercoveragenten

Het doel was ook om undercoveragenten te introduceren, die vervolgens het stokje van hem over zouden nemen. Die strategie bleek niet te werken; de verdachten wilden enkel in zee met het hun bekende en vertrouwde contact A-4110. Het initiatief voor de criminele activiteiten heeft volgens het OM steeds bij de verdachten gelegen.

Finse Hells Angel

Door de inzet van de criminele burgerinfiltrant en de vele verklaringen die hij heeft afgelegd, kon uiteindelijk worden aangetoond dat een prominent lid van Hells Angels Harlingen bij de internationale drugshandel betrokken was en dat een lid van Hells Angels Finland deelnam aan de criminele organisatie die de drugshandel uitvoerde en geldbedragen van Finland naar Nederland bracht. De Fin werd in juli 2020 in zijn thuisland veroordeeld tot elf jaar cel voor de smokkel van 86 kilo speed vanuit Nederland.

Tot zeven jaar cel

De rechtbank heeft in augustus 2022 vijftien verdachten veroordeeld voor de uitvoer van forse hoeveelheden harddrugs, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Vijf verdachten zijn vrijgesproken. De straffen die rechtbank heeft opgelegd variëren van 80 uur taakstraf tot zeven jaar gevangenisstraf.

In totaal zijn er veertien verdachten in hoger beroep. Twaalf verdachten gingen na hun veroordeling in hoger beroep, het OM ging in hoger beroep tegen twee vrijspraken.

Gezondheid

Gedurende het hoger beroep ontstond onduidelijkheid over de gezondheid van de criminele burgerinfiltrant. Er is daarom eind 2023 onderzoek gedaan naar zijn gestel. Uit dat onderzoek blijkt volgens het OM dat het niet is vast te stellen wat de precieze staat van zijn gezondheid op dit moment is en of zijn gezondheid hem parten speelde tijdens de inzet van 2018 tot 2020.

Betrouwbaar en bruikbaar

Gedurende zijn inzet zijn gesprekken tussen de infiltrant en de verdachten opgenomen. Dat is voor het OM belangrijk bewijs. In zijn intensieve contact met de politieambtenaren die hem destijds bijstonden blijkt dat hij zeer gedetailleerd en volledig verklaard heeft en dat die verklaringen getoetst kunnen worden aan andere onderzoeksbevindingen. Het OM stelt dat de verklaringen die hij destijds, maar ook nu, jaren later, heeft afgelegd betrouwbaar en dus bruikbaar zijn. De gezondheid van de criminele burgerinfiltrant toen en nu doen daar niets aan af.

Het OM eiste vrijdag in hoger beroep straffen variërend van twee maanden tot zeven jaar gevangenisstraf.

De strafeis in de zaak van één verdachte, een prominent lid van Hells Angels Harlingen, wordt op 19 februari verwacht.

Zie ook:

Hoe een criminele burgerinfiltrant een Fries drugsnetwerk oprolde

Burgerinfiltrant ingezet in onderzoek internationaal drugnetwerk

OM eist tot 7 jaar cel in hoger beroep in drugszaak met burgerinfiltrant added by on
View all posts by – →

OM eist tot 7 jaar cel in hoger beroep in drugszaak met burgerinfiltrant (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5688

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.